terug
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Karaca Audio. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Karaca Audio. Zowel Karaca Audio als de klant erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Ruilen
Alle producten kunnen geruild worden binnen 7 dagen in orginele verpakking.
Het product mag niet worden gebruikt en moet in orginele staat zijn.
Verzendkosten zijn voor de koper.

Prijzen & verzendkosten
Alle prijzen zijn consumentenprijzen in Euro's inclusief de voor in Nederland geldende wettelijk BTW tarief. Karaca Audio berekent verzendkosten over de goederen, welke afhankelijk is van het gewicht . Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten .

Betaalwijze & Leveringsvoorwaarden
Karaca Audio hanteert meerdere betaalmogelijkheden. Vooruitbetaling op bankrekening NL97ABNA0506693058 t.n.v. Karaca Audio te Veghel, Ideal en betaling aan de postbode (Rembours). Bij een bestelling ontvangt u onmiddellijk per e-mail een automatisch aangemaakte orderbevestiging op de door u opgegeven e-mailadres, tevens is dit de factuur van uw bestelling. Doorgaans zal een bestelde binnen 48 uur geleverd worden. Echter kan het zijn dat een product niet voorradig is. Karaca Audio zal dan het bestelde binnen 7 dagen maar uiterlijk binnen 30 dagen leveren.

Garantie
Op alle producten zit (fabrieks) garantie de lengte van de garantie is afhankelijk van het product. Alle administratie/zend (kosten) die worden gemaakt zijn voor de koper.
Zonder aankoopbon vervalt de garantie. Wanneer u een product wilt terugsturen dient u eerst contact op te nemen met contact@Karaca-Audio.nl vermeldt a.u.b het factuur nummer.
Op al onze producten, met uitzondering van de K-ice modellen, zit 12 maanden fabrieksgarantie. De K-ice modellen hebben 24 maanden garantie. Alleen de eerste gebruiker heeft recht op deze garantie, bij verkoop aan derde vervallen alle rechten.
Wanneer een product vrijwel direct na aanschaf niet goed is heeft u recht op een nieuw exemplaar. Hebben wij die niet op voorraad dan wordt er gezocht naar een vervangend alternatief.

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Karaca Audio of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Reparatie
Reparatie's dienen ten alle tijde via de mail aangemeld worden. Defecten na de garantieperiode worden na overleg met de klant gerepareerd.
 
Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: Internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 7 werkdagen na de elektronische opdracht via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.
 
Acties en aanbiedingen:
Acties en aanbiedingen zijn geldig voor de termijn zoals aangegeven op de site.
Aanbiedingen en acties zijn slechts geldig voor bestelling via de website of email.

Aansprakelijkheid
De kleuren en modellen van de getoonde producten proberen wij zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. Echter doordat de kleur instelling en mogelijkheden van je beeldscherm, de lichtval, het soort beeldscherm kunnen afwijken, kunnen wij de kleur niet voor 100% garanderen. Bij twijfel e-mail ons met je vragen. Wij zullen onze uiterste best doen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden 
 
Intellectuele eigendom
KARACA AUDIO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die produkten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van KARACA AUDIO
 
Annulering
Indien opdrachtgever de aan KARACA AUDIO verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan KARACA AUDIO alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van KARACA AUDIO op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.

Privacy beleid
Wij vinden de privacy van onze klanten zeer belangrijk, daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketing doeleinden. Deze gegevens worden niet verstrekt aan niet met Karaca Audio verbonden derden. Gegevens die uw persoonlijke levenssfeer aantasten worden aan geen enkele derden verstrekt. Het bewaren van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van voor u interessante zaken.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Karaca Audio is gevestigd te Veghel, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 65010000.